Helsingin Sanomat
  KUNNALLISVAALIKONE 2004 - SUNNUNTAINA 23.4.2017
  VAALIKONEEN
  ETUSIVULLE


  HS-KOTISIVU 
  TUOREET 
  SÄÄ Palaute:
hs.vaalit@sanoma.fi

kunnat.netVaalimaatti 2004
sisältää
rekisteröityjen
puolueiden
kunnallis-
vaaliohjelmia


Vanhat
vaalikoneet

Euro-
vaalikone
2004

Eduskunta-
vaalikone
2003

Kunnallis-
vaalikone
2000


Kunnallisvaalit 2004   Helsinki
13.-19.10. Ennakkoäänestys kotimaassa
13.-16.10. Ennakkoäänestys ulkomailla
24.10. Vaalipäivä

Ennakkoäänestyspaikat kotimaassa
Ennakkoäänestyspaikat ulkomailla
Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkapalvelu

Helsinki

305 Piiroinen Sari-Marja
Suomen Keskusta
hallintosihteeri
Ikä: 39v

Sähköpostiosoite: sari-marja.piiroinen@pp.inet.fi
Ehdokkaan oma esittely:

Hallintosihteeri Kulosaaresta. Perheeseeni kuuluu aviomies sekä 10-ja 8-vuotiaat tytöt ja kolmannen lapsen laskettuaika on 29.10.04. Luonamme asuu myös joka toinen viikko 80-vuotias äitini. Yhteiskunnallinen omatuntoni on herännyt siihen, etteivät asiat hoidu itsestään vaan omapanos on myös annettava. Pyrin oikeustieteelliseen kaksi vuotta sitten, mutta aika ei ollut vielä riittävä lukemiseen.Uusi yritys ensi keväänä. Arvostan yli kaiken tunneälykkäitä, korkealle lukeneita sekä elämänkoulutuksen saaneita ihmisiä, jotka näkevät tämän yhteiskunnan tarpeet ja osaavat antaa oman näkymyksensä ja kokemuksensa muidenkin "käyttöön.


1. Tulisiko keskittyä nykyistä enemmän lakisääteisten peruspalveluiden turvaamiseen?  
 
  Tulisi karsia mahdollisimman paljon muita kuin lakisääteisiä tehtäviä peruspalveluiden turvaamiseksi.
  Tulisi keskittyä hieman nykyistä enemmän peruspalveluihin muiden palveluiden kustannuksella.
Ehdokkaan vastaus Tulisi tarjota nykyiseen tapaan sekä lakisääteisiä että muita palveluita.

 
 
2. Jos tulot eivät riitä kunnallisten palvelujen rahoittamiseen, mihin keinoon tulisi ensi sijassa turvautua?  
 
Ehdokkaan vastaus Tulisi säästää palveluista.
  Tulisi kiristää verotusta.
  Tulisi ottaa velkaa.
Piiroinen, Sari-Marja:
Ei mihinkään yllä mainituista vaan rahoituksen käytön valvontaa pitäisi tehostaa, ei henkilöiden lomautuksilla vaan päinvastoin. Ylläpidettävä saavutettua osaamista ja kehitettävä sitä yhteiskunnan muutosten mukana.

 
 
3. Onko kunnan tuotettava itse kuntalaisilleen tarjoamansa palvelut, vai voiko se ostaa niitä muilta palveluntuottajilta?  
 
  Kunnan tulisi kilpailuttaa mahdollisimman suuri osa palveluistaan ja käyttää ostopalveluita aina kun se on edullisinta.
Ehdokkaan vastaus Kilpailuttamista ja ostopalveluiden käyttöä on edelleen laajennettava, mutta maltillisesti.
  Kunnan tulisi tuottaa mahdollisimman suuri osa palveluistaan itse.

 
 
4. Aika ajoin keskustellaan pääkaupunkiseudun isoja kaupunkeja koskevasta kuntaliitoksesta. Haluaisitteko, että Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen yhdistettäisiin yhdeksi suurkaupungiksi?  
 
  Kyllä.
Ehdokkaan vastaus Ei.
Piiroinen, Sari-Marja:
Byrokratia vain lisääntyisi. Sitä vastoin yhteistyötä on lisätävä.

 
 
5. Nykyisin kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan. Pitäisikö kaupunginjohtaja valita nykyiseen tapaan, vai tulisiko muuttaa käytäntöä ja ryhtyä valitsemaan kaupunginjohtaja suoralla kansanvaalilla?  
 
Ehdokkaan vastaus Nykyiseen tapaan.
  Suoralla kansanvaalilla.
Piiroinen, Sari-Marja:
Kansalaiset ovat jo valinneet valtuustoonsa sellaisen ehdokkaan, johon he luottavat ja joka osaa tehdä valinnan heidän mukaisesti.

 
 
6. Pitääkö perheellä olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista olisi kotona?  
 
Ehdokkaan vastaus Kyllä.
  Ei.
Piiroinen, Sari-Marja:
Jos sellainen laki säädetään täytyy toimia lain mukaisesti. Jo ennen lain säätämistä tulisi ottaa huomioon, mihin se vaikuttaa ja onko yhteiskunnalla resursseja toteuttaa säätämänsä laki.

 
 
7. Kuinka tyytyväinen Te olette kunnallisiin terveyspalveluihin?  
 
  Erittäin tyytyväinen.
  Melko tyytyväinen.
Ehdokkaan vastaus Melko tyytymätön.
  Erittäin tyytymätön.
Piiroinen, Sari-Marja:
Ensinnäkin neuvolatoiminnassa olen huomannut, miten kahdeksassa vuodessa toiminta on muuttunut. Siellä näkyy rahan säästö. Esimerkiksi mitä sillä on saavutettu, että pienempiä neuvolayksiköitä on lopetettu. Ei tunnu kovinkaan mielyttävältä, että viikon vanhat vauvat ja pienet lapset ovat samassa odotustilassa muiden terveyskeskusasiakkaiden kanssa. Vieressä istuu flunssainen tai humalainen potilas ja äidin sylissä on pieni nyytti imemässä rintaa. Vaadin tähän kliinisyyttä.

 
 
8. Onko hyvä, että koulut erikoistuvat?  
 
  Erikoistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen on edelleen oikea suunta.
  Erikoistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen on ollut oikea kehityksen suunta, mutta siinä ei tule mennä enää pitemmälle.
Ehdokkaan vastaus Erikoistuminen on mennyt liian pitkälle. Voimavaroja tulisi pikemminkin käyttää perusopetuksen kehittämiseen tasaisesti kaikissa kouluissa.
Piiroinen, Sari-Marja:
En näe mitään järkeä siinä, että tokaluokkalainen matkustaa yksin aamuin illoin toiselle puolelle kaupunkia, saamaan liikuntapainotteisempaa koulunkäyntiä. Turvallinen ja tuttu ympäristö "vanhoine" kavereineen muuttuu uudeksi ja turvattomammaksi ympäristöksi. Lapselta katoaa juuret, mikä luo sen turvallisen tunteen.

 
 
9. Pitääkö kaupungissa olla tiivis lähikirjastoverkko, vai onko parempi keskittää kirjastopalvelut liikenteellisesti parhaille paikoille?  
 
Ehdokkaan vastaus Tärkeintä on, että kirjasto on lähellä.
  Tärkeintä on, että kirjastopalvelut keskeisillä paikoilla ovat mahdollisimman hyvät.
Piiroinen, Sari-Marja:
Varsinkin pienten lasten osalta on parempi, että kirjasto on päivittäisten toimintojen läheisyydessä. Silloin siitä tulee yksi osa arkea. Pidempi matka etäännyttää kirjaston käyttöä.

 
 
10. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Asukkaiden ja järjestöjen valitusoikeudet ovat liian laajat ja hidastavat kohtuuttomasti uusien hankkeiden toteuttamista?  
 
  Täysin samaa mieltä.
Ehdokkaan vastaus Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.
Piiroinen, Sari-Marja:
Tässä taasen huomaa, että hyvää on ajateltu hallintolain muutoksessa, mutta ei ole otettu huomioon, miten se hidastaa asioiden päätöksiä ja toteutusta. Ja rahaa kuluu.

 
 
11. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Helsingin seudun joukkoliikenteen rahoittamiseksi ja sen kilpailukyvyn edistämiseksi tulisi ottaa käyttöön tietulleja?  
 
  Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
Ehdokkaan vastaus Täysin eri mieltä.
Piiroinen, Sari-Marja:
Joku muu keino täytyy olla kuin tietullit. Suomen tieverkostot ovat liian pienet sellaiseen toimintaan. Matkalippujen hintoja olisi lasketteava.

 
 
12. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Kunnan tulisi houkutella maahanmuuttajia niille aloille, joilla on työvoimapulaa.  
 
Ehdokkaan vastaus Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.
Piiroinen, Sari-Marja:
Kunhan heille on töitä ja he saavat antaa oman panoksensa tämän yhteiskunnan pyörittämiseen eikä se, että he vievät laskut sosiaalitoimistoon yhteiskunnan varoilla maksettavaksi.

 
 
13. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Kunnan tulisi määrätä lapsille suositukset kotiintuloajoiksi samaan tapaan kuin esimerkiksi Seinäjoella ja Rovaniemellä on tehty.  
 
  Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
Ehdokkaan vastaus Täysin eri mieltä.
Piiroinen, Sari-Marja:
Se on vanhempien vastuu, milloin lapset tulevat kotiin. On kuitenkin sellaisia vanhempia, jotka eivät suosituksista piittaa tuon taivaallista. Se aiheutta taasen omat ongelmansa.

 
 
14. Mitä Malmin lentokentälle tulisi tehdä?  
 
  Sen toiminta tulisi lakkauttaa, ja alueelle tulisi rakentaa asuntoja. Lentoasemarakennukset säilyisivät.
Ehdokkaan vastaus Se tulisi säilyttää lentokenttänä.
Piiroinen, Sari-Marja:
Se on jo kulttuurihistoriallisestikin arvakas kohde. Lakkauttaisin, jos sillä ei katsottaisi olevan enää mitään käyttöä ja toiminta olisi hiipuvaa, mutta päinvastoin se toimiin tällä hetkelläkin erittäin aktiivisesti.

 
 
15. Mitä Keski-Pasilalle tulisi tehdä, kun se vapautuu rakennettavaksi?  
 
  Sinne tulisi rakentaa väljästi.
  Sinne tulisi rakentaa tiiviisti mutta ei kovin korkeita rakennuksia.
Ehdokkaan vastaus Sinne tulisi rakentaa pilvenpiirtäjäkaupunginosa.

 
 
16. Asuinkiinteistöjen edustalla tai läheisyydessä sijaitsevat terassit on Helsingissä suljettava kello 22. Miten suhtaudutte tähän?  
 
  Terassien aukiolorajoituksia olisi lievennettävä.
Ehdokkaan vastaus Kello 22 on sopiva kompromissi.
  Terassien aukiolorajoituksia olisi tiukennettava.

 
 
17. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: huumevalistuksessa tulisi tehdä selkeä ero ns. mietojen ja kovien huumeiden välillä.  
 
  Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
Ehdokkaan vastaus Täysin eri mieltä.
Piiroinen, Sari-Marja:
On parempi, että on vain yhtä lajia huumevalistusta sillä periaatteella, että huume kuin huume on sille sanottava "EI". Ei tule tulkintaongelmia.

 
 
18. Pitäisikö Helsingin tarjota kesällä leikkipuistoissa lapsille ilmainen ateria?  
 
Ehdokkaan vastaus Kyllä.
  Ei.
Piiroinen, Sari-Marja:
Kyllä ja ei, vanhemmat voisivat vielä maksaa siitä toiminnasta jonkun nimellisarvoisen summan toiminnan tukemiseksi.

 
 
19. Helsingissä kaavaillaan terveysasemien väestöpohjaksi kahtakymmentätuhatta asukasta. Tarkoitus on säästää henkilökuntaa ja rahaa. Suunnitelma tarkoittaisi pienten terveysasemien sulkemista. Mitä mieltä olette suunnitelmasta?  
 
Ehdokkaan vastaus Täysin samaa mieltä.
  Jokseenkin samaa mieltä.
  Jokseenkin eri mieltä.
  Täysin eri mieltä.
Piiroinen, Sari-Marja:
Kuten jo edellä totesin, että palvelu kärsii ja terveydenhuollon henkilöstöstä vedetään viimeisetkin mehut irti, jolloin se aiheuttaa taasen heidän kotirintamalla omat ongelmansa, puhumattakaan terveysasemien asiakkaista. Mitenkähän käy hoitotakuun, onko taasen tehty sellainen suunnitelma, jota ei ole katsottu pidemmän päälle toimivaksi.

 
 
20. Helsingin väestö väheni viime vuonna. Tulisiko Helsingin pyrkiä väestönkasvuun?  
 
  Väestönkasvua tulisi kiihdyttää.
Ehdokkaan vastaus Väestömäärä tulisi pitää ennallaan.
  On hyvä, jos väestö edelleen vähenee.
Piiroinen, Sari-Marja:
Ja ylläpidettävä tämän väestön hyvinvointia.

 
 

Takaisin

  Sivun yläreunaan ^